Reklamacje i zwroty

z dnia

Reklamacje i zwroty

 

​1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny

w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po upływie tego terminu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa.

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres ul. Lutycka 95A, 60-478 Poznań z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrum-motoshop.pl.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Klienci ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 3. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kwotę równą cenie zwracanego towaru powiększonej o koszt najtańszej oferowanej przez Sklep wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności

Kupującemu w terminie siedmiu dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały użyte w zawieraniu Umowy sprzedaży, Kupujący może wyrazić zgodę na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego Towaru.

 1. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; zamówienie specjalne
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

 1. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub

dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 3. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Do pobrania w zakładce zwroty

 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Ja ............................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy........................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy ..................................

Imię i nazwisko ............................................

Adres ............................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data i Podpis ..............................................................

 1. Reklamacje
  1. Sklep jest odpowiedzialny za dostarczenie Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru.
  2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad dostarczonego mu towaru, Klient powinien poinformować Sklep o istniejących wadach pisemnie, mailowo. Zgłoszenie reklamacji powinno również zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, na który ma zostać wysłane pismo zawierające ustosunkowanie się do reklamacji, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz żądanie Klienta w przedmiocie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji. Jednocześnie Klient zobowiązany jest przesłać na koszt Sklepu wadliwy towar na adres centrum Sp. z o.o. ul. Lutycka 95A, 60-478 Poznań ze wskazaniem wykrytej wady oraz załączyć dokument zakupu.
  3. Klientowi na podstawie art. 560 i nast. Kodeksu Cywilnego przysługują poniżej wskazane uprawnienia:
 1. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad lub wadę usunie,
 2. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
  1. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu reklamacji wraz z wadliwym towarem rozpatrzy i ustosunkuje się do złożonej reklamacji. O sposobie rozstrzygnięcia złożonej reklamacji Sklep zawiadomi Klienta zgodnie z danymi podanymi w reklamacji.
 1. Wymiana zakupionego towaru
  1. Podstawą wymiany towaru jest dowód zakupu w postaci faktury.
  2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty objęcia przesyłki Klient ma prawo do wymiany rozmiaru odzieży, po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym lub e-mailowym, dostępności wymienianych rozmiarów. W celu ustalenia dostępności wymienianego towaru należy się skontaktować ze Sprzedawcą e-mailowo pod adresem sklep@centrum-motoshop.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 514-608-524
  3. W celu wymiany towaru należy powiadomić Sklep internetowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki o chęci wymiany rozmiaru towaru w formie mailowej pod adresem sklep@centrum-motoshop.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 514-608-524 podając przyczynę wymiany.
  4. Wymianie podlega towar, który:
 1. nie nosi śladów użytkowania;
 2. nie został w żaden sposób uszkodzony;
 3. posiada oryginalnie przymocowane wszelkie stałe oznaczenia, w szczególności nie uszkodzone etykiety i metki, w które Sprzedawca zaopatrzył towar oraz które nie noszą śladów usuwania czy ponownego przymocowania,
 4. znajduje się w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, jeżeli w takie opakowanie był zaopatrzony.
 1. W celu wymiany towaru, towar należy odesłać wraz z dowodem jego zakupu (fakturą VAT) na adres – ustalony uprzednio z obsługą Sklepu internetowego poprzez wiadomość e-mailową pod adresem sklep@centrum-motoshop.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 514-608-524. Brak dołączonego dowodu zakupu będzie skutkował odmową dokonania wymiany towaru.
 2. Konsument w celu dokonania wymiany towaru :
 1. przesyła wraz z towarem oryginał faktury Vat, Sprzedawca nanosi adnotację na paragonie o wymianie towaru. Oryginał paragonu zostanie odesłany do Klienta wraz z wymienionym towarem.
 2. przesyła wraz z towarem sprzedawcy oryginał Faktury VAT. Konsument otrzymuje Fakturę korygującą. Oryginał Faktury VAT jest zwracany do Konsumenta wraz z wymienionym towarem.
  1. W sytuacji skorzystania przez Klienta z prawa wymiany towaru koszty przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
  2. Sprzedający nie przyjmuje paczek wysłanych w celu wymiany towaru na koszt adresata ani za pobraniem.
  3. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki na ustalony adres Sprzedającego.
  4. Postanowienia niniejszego regulaminu w żaden sposób nie ograniczają praw przysługujących konsumentom z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa do reklamacji towaru niezgodnego z umową.

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Polityka prywatności